elearn site

 
English 8: Unit 5: Study habits

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

hard worker


1. They work very hard.
They aredo not we cross the street inside the zebra crossings


2. Let′s not cross the street outside the zebra crossings.
Whya slow walker


3. I walk slowly.
I amthe most intelligent girl in our school/the most intelligent student in our school


4. No one is more intelligent than her in our school.
She isgood at grammatical structures enough to write sentences


5. Some students are too weak in grammatical structures to write sentences.
Some students are not


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved