elearn site

 
English 8: Unit 15: Computers
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. What ............... to you yesterday? Nothing special.
A. has happened
B. happening
C. happened
D. had happened
Explain:


2. People who write computer programs are called computer ............... .
A. programmings
B. programmers
C. linguists
D. designers
Explain:


3. I ............... a vegetarian for several years and I feel very healthy.
A. have been
B. am
C. was
D. were
Explain:


4. Have a cake? Thanks, but I have ............... eaten one.
A. already
B. recently
C. never
D. yet
Explain:


5. The Johnsons ............... to New York in January, 1999.
A. has gone
B. went
C. was going
D. had gone
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved