elearn site

 
Lớp 7: Unit 1: Back to school


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Ross: It′s a great view, isn′t it?
Pippa: Yeah, it′s  . Hi, I′m Pippa, Pippa Cross.
Ross: Nice to meet you, Pippa. I′m Ross Murray.
Pippa: Hi Ross. You′re not from England?
Ross: No...
Pippa: Where are you from?
Ross: I′m  .
Pippa: Ah I see! What part of Australia are you from?
Ross: I′m from Perth.
Pippa: Perth? Where′s that?
Ross: It′s on the west coast.
Pippa: Right. So what are you doing here in the UK?
Ross: I work here.
Pippa: Oh, I see. How long are you going to stay here?
Ross: Just   but I′d like to stay longer. What about you? Do you live in London?
Pippa: Yeah, not far from here.
Ross: So are you   the conference?
Pippa: I thought that   was good but...


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved