elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 6: An excursion
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. We (have) ............... breakfast at 8.00 tomorrow as Peter (catch) ............... an early train.
A. are going to have ~ is catching
B. are having ~ is catching
C. will have ~ catches
D. are having ~ is going to catch
Explain:


2. You (do/you) ............... anything this evening? – No, I′m not. Well, I (go) ............... to the cinema. Would you like to come with me?
A. Will you do ~ am going
B. Are you going to do ~ will go
C. all are correct
D. Are you doing ~ am going
Explain:


3. The Browns (go) ............... to the cinema this evening.
A. go
B. are going
C. will go
D. is going
Explain:


4. We (have) ............... an English-speaking club meeting next week. Would you like to come?
A. will have
B. have
C. are having
D. are going to have
Explain:


5. I (take) ............... a French course this semester.
A. am taking
B. am going to take
C. have taken
D. will take
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved