elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 14: Recreation
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. You can move cursor ............... by using the mouse or using the arrow key on the keyboard.
A. neither
B. both
C. either
D. not only
Explain:


2. ............... late, he but also forgot his books.
A. Did he get up not only
B. Did he not only get up
C. Not only he got up
D. Not only did he get up
Explain:


3. Now women work both before ............... after having their children.
A. nor
B. also
C. and
D. or
Explain:


4. Either you leave now ................
A. or I will call the police
B. I will also call the police
C. but I will call the police
D. or will I call the police
Explain:


5. Peter didn′t say a word and ................
A. neither did I
B. neither I didn't
C. I didn't too
D. both I didn't
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved