elearn site

 
English 11: Unit 8: Celebrations

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

eighteenth birthday next week


1. Jim will be 18 next week.
It′s Jim′sit were not late, we would call you


2. It is late, so we don′t call you.
Ifhe had invited Molly to his party


3. He′s sorry now that he didn′t invite Molly to his party.
He wisheshappy as anything


4. I felt very happy.
I felt asgone skiing for ten years


5. The last time I went skiing was ten years ago.
I haven′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved