elearn site

 
English 7: Unit 6: After school
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... beautiful the department is!
A. How a
B. What a
C. How
D. What
Explain:


2. Everybody in the world ............... to have a happy family.
A. wants
B. want
C. to want
D. wanting
Explain:


3. Mr. Smith ............... an English letter right now.
A. was writing
B. are writing
C. has writing
D. is writing
Explain:


4. There is a good film at the Rex cinema. Would you like ............... ?
A. coming
B. to come
C. came
D. come
Explain:


5. My sister is in the kitchen room. She ............... to cook a soup tomato.
A. is learning
B. are learning
C. were leaning
D. was learning
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved