elearn site

 
English 7: Unit 7: The world of work
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I run ............... than my friend.
A. fast
B. faster
C. very fast
D. more fast
Explain:


2. English is ............... than Chinese.
A. as popular as
B. most popular
C. more popular
D. popularer
Explain:


3. Mary is the best student in my class. ................
A. Nobody in my class studies better than Mary
B. Mary studies better than some students
C. Mary studies as well as some student
D. Everybody in my class studies better than Mary
Explain:


4. ............... to have lunch with me today?
A. Would you do
B. Would you like
C. Would you mind
D. Have you like
Explain:


5. The fans of football are often ...............
A. exciting
B. interesting
C. interested
D. excited
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved