elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 12: A vacation abroad
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The kids ............... in the garden when it suddenly began to ................
A. play~rain
B. played~raining
C. are playing~raining
D. were playing~rain
Explain:


2. It ............... while the plane ................
A. was raining~was flying
B. rained~flied
C. rains~flies
D. were raining~were flying
Explain:


3. While Aeron ............... in his room, his friends ............... in the pool.
A. worked~swim
B. was working~swam
C. was working~were swimming
D. worked~swum
Explain:


4. At 6 o′clock last night, my sister ............... homework.
A. were doing
B. did
C. was doing
D. do
Explain:


5. When Mike and Jane ............... the walls, their dog ............... over the paint pot.
A. paint~knocks
B. were painting~knocking
C. were painting~knocked
D. painted~knocked
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved