elearn site

 
English 9: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Ms. Tate′s publications, ............... have inspired many, are all on my bookshelves.
A. who
B. which
C. whose
D. that
Explain:


2. The most famous actor, ............... name is Tommy, has died.
A. that
B. which
C. who
D. whose
Explain:


3. The students ............... had traffic jam started the test late.
A. which
B. when
C. whom
D. who
Explain:


4. A dictionary is a book ............... gives you the meaning of word.
A. that
B. A & D are correct
C. what
D. which
Explain:


5. Jack is the boy ............... plays the guitar.
A. who
B. that
C. A & B are correct
D. whom
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved