elearn site

 
English 12: Unit 3: Ways of socialising
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The ideas, which are ............... to be plagiarized, are now being reconsidered.
A. alleged
B. allege
C. alleging
D. allegedly
Explain:


2. Mary: “I don’t want to talk to Matt.” Peter: What did she say? Matt: She said that ...............
A. she didn’t want to talk to you.
B. she doesn’t want to talk to you
C. I didn’t want to talk to you.
D. I don’t want to talk to you.
Explain:


3. “I can’t explain this rule to you,” said my classmate to me.
A. My classmate told me he/she couldn’t explain that rule to me.
B. My classmate told me he/she can’t explain that rule to me.
C. My classmate told me he/she couldn’t explain that rule to you.
D. My classmate said me he/she couldn’t explain that rule to me.
Explain:


4. "Open the door, please."
A. He said to me to open the door.
B. He asked me to open the door.
C. He told me to open the door.
D. He asked to open the door.
Explain:


5. As the youngest child, she was always the ............... of attention.
A. point
B. dot
C. cross
D. centre
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved