elearn site

 
English 11: Unit 14: Recreation

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

knew nor cared what would happen


1. I did not know what would happen; I did not care what would happen.
I neitherLan and I like watching cartoon film


2. Lan likes watching cartoon film, so do I.
Boththat were told an interesting story by the teacher


3. The teacher told the students an interesting story.
It was the studentshave I seen him nor have I heard him speak


4. I haven′t seen him and I haven′t heard him speak either.
Neitherlong and depressing


5. The winter is long. It is depressing, too.
The winter is both


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved