elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 6: Competitions
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. “Don′t come near the barrier,” the police said.
A. None of them is correct.
B. The police told me not to come near the barrier.
C. D & B are correct
D. The police warned me against coming near the barrier.
Explain:


2. "I′m sorry. I broke the vase,"my little son said.
A. My little son admitted breaking the vase.
B. My little son said that he was sorry and he would break the vase.
C. My little son threatened to break the vase.
D. My little son refused breaking the vase and said sorry.
Explain:


3. “It is you that stole my purse,” Mrs. Pike said to the young man.
A. Mrs. Pike told the young man that it was you that stole her purse.
B. Mrs. Pike denied the young man of stealing her purse.
C. Mrs. Pike accused the young man of stealing her purse.
D. Mrs. Pike asked the young man to steal her purse.
Explain:


4. “Thank you very much for your help, John,” said Daisy.
A. Daisy thanked John for helping her.
B. Daisy would like John to help her.
C. Daisy told John to help her.
D. Daisy wanted John to help her and said thanks.
Explain:


5. Peter said, “I wish I hadn′t lent him some money.”
A. Peter wished not to lend him some money.
B. Peter suggested lending him some money.
C. Peter thanked him for lending him some money.
D. Peter regretted lending him some money.
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved