elearn site

 
English 6: Unit 6: Places

Read the passage and choose the correct answer:

There are some desks in the classroom. There is a blackboard on the wall. There is a clock on the wall, too. There is a table near the blackboard. There are no words on the blackboard. There are many chairs. There are two windows and a front door. The classroom is empty. All students are in the yard.


1. How many tables are there in the classroom?
A. zero
B. two
C. one
D. three
Explain:


2. What is the color of the thing for writing?
A. black
B. gray
C. yellow
D. white
Explain:


3. What is there on the blackboard?
A. empty
B. some words
C. no words
D. full
Explain:


4. Where are the students?
A. on the blackboard
B. in the schoolyard
C. in the school
D. in the classroom
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved