elearn site

 
English 12: Unit 3: Ways of socialising

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

why Peter had not phoned


1. “Why hasn′t Peter phoned?” she wondered.
She wonderedthe first time I have seen this man here


2. I haven′t seen this man here before.
It′sexpensive for me to buy/expensive, so I did not buy it


3. The furniture was so expensive that I didn′t buy it.
The furniture was toohe was going to call me the next weekend/that he was going to call me the next weekend


4. David said to me, “I′m going to call you next weekend.”
David told methat he had forgotten to pay his electric bill


5. Bill said, “I forgot to pay my electric bill.”
Bill said to me


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved