elearn site

 
English 12: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. This is the photo of my great-grandfather. He ............... six times.
A. is married
B. is marrying
C. was married
D. has been married
Explain:


2. ............... my bag anywhere? I can′t find it.
A. Did you see
B. Do you see
C. Have you seen
D. Are you seeing
Explain:


3. While my mother ............... in the kitchen, the postman came.
A. was cooking
B. is cooking
C. cooked
D. was
Explain:


4. When I saw last Lam and Lien, ............... in Paris.
A. we were living
B. she was living
C. they were living
D. them were living
Explain:


5. ............... before? Laura, this is Peter.
A. Had you two met
B. Have you two met
C. Do you two meet
D. Did you two meet
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved