elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 2: School talks
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... do you usually wake up? – At 6 o′clock in the morning.
A. With who
B. What time
C. What
D. Where
Explain:


2. ............... do you watch TV? – Every night.
A. While
B. How often
C. When
D. How long
Explain:


3. I don′t know ............... she is and ............... she′s from.
A. whom~where
B. C & D are correct
C. who~which place
D. who~where
Explain:


4. ..............., the train had just gone.
A. When I arrived at the station
B. When I arrived in the station
C. When I arrived to the station
D. When I arriving at the station
Explain:


5. I told her she could stay with us. That′s ................
A. what I told to her
B. what I said to her
C. what I said her
D. what I told
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved