elearn site

 
English 7: Unit 11: Keep fit, stay healthy
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Look! She ............... my car.
A. is riding
B. are riding
C. to ride
D. ride
Explain:


2. The doctor ............... you in few minutes.
A. will see
B. would see
C. saw
D. do see
Explain:


3. I had a bad cold. I ............... go to school.
A. can’t
B. can
C. could
D. couldn’t
Explain:


4. ............... champagne did you drink?
A. How many
B. How much
C. How
D. How about
Explain:


5. ............... do you check-up your health? In hospital.
A. When
B. What
C. Where
D. Who
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved