elearn site

 
English 11: Unit 12: The Asian Games
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I enjoy my job because I like the people ............... .
A. I work with them
B. I work with
C. With I work
D. With I work them
Explain:


2. Each country sends its best athletes ............... participation to winners as awards.
A. which
B. whose
C. that
D. who
Explain:


3. We are proud of our ............... staff, who are always friendly and efficient.
A. well-behaved
B. well-trained
C. well-appointed
D. well-done
Explain:


4. The short stories ............... very funny.
A. John tells them
B. John told
C. John didn’t tell
D. John told them
Explain:


5. Swimming and water skiing are both ............... sports.
A. aquatically
B. aquatics
C. marine
D. aquatic
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved