elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 7: World population
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. If there ............... a chance, I ............... to Singapore.
A. is not ~ will travel
B. will be ~ will travel
C. is ~ will travel
D. will be ~ travel
Explain:


2. If it ..............., I ............... to see you.
A. does not rain ~ will come
B. not rain ~ come
C. rain ~ will come
D. rain ~ won't come
Explain:


3. ............... it not snowing, we ............... out.
A. Were ~ would go
B. Was ~ will not go
C. Did ~ will go
D. Were ~ go
Explain:


4. If you ............... him, please tell him that I ............... back home after 9 p.m.
A. calling ~ would being
B. called ~ would be
C. calls ~ would been
D. call ~ will be
Explain:


5. If I ............... you, I ............... do that once again.
A. will be ~ would be
B. were ~ would not
C. was ~ would not
D. am ~ will not
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved