elearn site

 
English 6: Unit 13: Activities and the seasons
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I sometimes ............... fishing.
A. went
B. am going
C. goes
D. go
Explain:


2. I like ............... in cold weather.
A. sleeping
B. sleep
C. sleeps
D. to sleep
Explain:


3. I can’t ............... although I live near the beach.
A. swim
B. run
C. jog
D. go
Explain:


4. What‘s the ............... like ? – It‘s sunny.
A. sky
B. weather
C. climate
D. sun
Explain:


5. In ............... students often join in “Green Summer“ campaign.
A. winter
B. fall
C. summer holidays
D. spring
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved