elearn site

 
English 8: Unit 2: Making arrangements

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

can my sister


1. Linda can dance, and my sister can, too.
Linda can dance, and sogoing to rain tomorrow


2. Will it rain tomorrow?
Is ityou a phone call tomorrow morning


3. I′ll phone you tomorrow morning.
I will givemany trees in my garden


4. My garden has few trees.
There aren′tyou go to see the movie Dream City last night


5. You went to see the movie Dream City last night, didn′t you?
Did


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved