elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 10: Recycling
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Fertilizer ............... from garbage.
A. cannot be made
B. can made
C. will be made
D. can be made
Explain:


2. English ............... in everywhere in the world.
A. was spoken
B. speaks
C. is spoken
D. are spoken
Explain:


3. Cars ............... on the pavement.
A. were parking
B. was parked
C. parked
D. were parked
Explain:


4. Some students ............... by the teacher.
A. will been punished
B. punish
C. will be punished
D. will punish
Explain:


5. Tea ............... with cold water.
A. cannot made
B. can be made
C. cannot be made
D. was made
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved