elearn site

 
English 7: Unit 4: At school
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... novels, books, readers, and dictionaries in the library.
A. There are
B. There is
C. There was
D. There have
Explain:


2. What’s time is it? ...............
A. It’s four past quarter
B. It’s half past quarter
C. It’s past four quarter
D. It’s a quarter past four
Explain:


3. What are you doing now? ...............
A. I studied
B. I do
C. I has breakfast
D. I’m walking
Explain:


4. ............... does the library open?
A. Which is time
B. What’s time
C. Which time
D. What time
Explain:


5. I’m interested ............... the English.
A. with
B. in
C. at
D. on
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved