elearn site

 
English 10: Unit 3: People's background
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. You ............... to them before they had made up his mind.
A. have to talk
B. shall have to talk
C. will have to talk
D. would have to talk
Explain:


2. Marie Curie ............... the dream of a scientific career, impossible for a woman at that time.
A. harbor
B. harbored
C. harboring
D. has harbored
Explain:


3. By the time he arrived, all his classmates ...............
A. had left
B. left
C. has left
D. was left
Explain:


4. She didn’t want snails. She ............... snails before.
A. already tasted
B. had tasted already
C. had already tasted
D. already had tasted
Explain:


5. She wondered why the train ............... yet.
A. doesn’t
B. hadn’t come
C. didn’t come
D. hasn’t come
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved