elearn site

 
Lớp 6: Unit 9: The body


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Mikhail approaches reception desk where the Receptionist is occupied with some paperwork.
R: Can I help you?
M: Ah yes. I′d like to see a  .
R: Are you registered with us?
M: No, I′m not.
R: Fine. I′ll need some details. First of all, what′s your surname?
M: Matvienko
R: How do you   that?
M: M-A-T-R; aha
M: V-I-E-R; yeah
M: N-K-O
R: Okay, and your first name?
M: Mikhail, M-I-K-H-A-I-L
R: Okay, and what′s your address?
M: 62A Fenton Road
R: That′s F E N.?
M: F E N T O N. ….
R: And your postcode?
M: M35 BS6.
M: M35 BS6. And your home phone  ?
M: 0161 385 962.
R: 0161 385 962. Okay, sit down over there please and we′ll call you when the doctor can see you.
M: Okay. Thank you.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved