elearn site

 
English 7: Unit 11: Keep fit, stay healthy

Read the passage and choose the correct answer:

Ann: We need some vegetables for dinner, aunt.
Ann’s aunt: What would you like?
Ann: I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
Ann’s aunt: But Ann, I hate carrots. And I don’t like peas, either.
Ann: What about spinach and cucumbers? I like them.
Ann’s aunt: So do I. They’re my favorite vegetables. OK. Let’s get some of those.
Ann: We also need some fruits, aunt.
Ann’s aunt: What shall we buy?
Ann: Let’s buy a papaya and a pineapple.
Ann’s aunt: They aren’t ripe. Neither are the bananas.
Ann: Let’s buy some oranges then.
Ann’s aunt: OK. Can you smell the durians? I don’t like them.
Ann: Neither do I. I hate durians.


1. What do they need for their dinner?
A. vegetables and fruits
B. meat
C. pork
D. vegetables
Explain:


2. What kinds of vegetables does Ann′s aunt like?
A. carrots
B. potatoes
C. peas and carrots
D. spinach and cucumbers
Explain:


3. What kind of fruit does her aunt hate?
A. oranges
B. papayas
C. pineapples
D. durians
Explain:


4. At the end, which fruits shall they buy?
A. oranges
B. pineapples
C. durians
D. papayas
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved