elearn site

 
ENGLISH 9: Unit 10: Life on other planets
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I′m very busy at present. I ............... my report on time.
A. may not finish
B. may finish
C. could not finish
D. didn't finish
Explain:


2. There ............... a meeting on Friday because the director is ill.
A. is
B. might have
C. isn't
D. might not have
Explain:


3. It ............... be a book or it might be a game.
A. may
B. could
C. Ø
D. can
Explain:


4. If I know them better, I ............... them to my party.
A. could invite
B. invite
C. might invite
D. may invite
Explain:


5. I don′t want the children to play this room. They ............... something.
A. may not break
B. could break
C. will break
D. might break
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved