elearn site

 
English 6: Unit 5: Things I do

Read the passage and choose the correct answer:

Everyday, Laura gets up at half past five. She takes a shower. Every morning, she goes to school. Every afternoon, she plays games. Every evening, she watches television. She does her homework. She goes to bed at ten o’clock.


1. What time does Laura get up?
A. five fifteen
B. six forty-five
C. five o'clock
D. half past five
Explain:


2. What does she do every morning?
A. goes to school
B. does the housework
C. reads a book
D. watches television
Explain:


3. What does she do every afternoon?
A. does her homework
B. plays games
C. plays sports
D. plays volleyball
Explain:


4. What does she do every evening?
A. does her homework
B. goes to bed
C. all are correct
D. watches television
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved