elearn site

 
English 7: Unit 6: After school

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

would you like to watch on TV


1. What film do you like to watch on TV?
What filmsinging a song


2. Let′s sing a song.
How aboutyou take a break/take a rest/take a day off


3. You look tired.
Why don′twear a raincoat/take an umbrella/bring an umbrella


4. It′s raining heavily outside.
You shouldis a good dancer


5. Mary dances very beautifully.
She


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved