elearn site

 
English 8: Unit 15: Computers

Read the passage and choose the correct answer:

Nam: Dad, the printer isn’t working.
Mr.Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?
Nam: Yes, I have already done it.
Mr.Nhat: Have you connected it properly?
Nam: Oh, Dad. I know how to connect a printer.
Mr.Nhat: Has the plug come out of the socket?
Nam: No, it’s OK.
Mr Nhat: I have no idea what the problem is. This manual isn’t very helpful.


1. What isn′t working?
A. computer
B. fax
C. cutter
D. printer
Explain:


2. Does Nam know to connect a printer?
A. Yes, she is
B. Yes, she doesn't
C. No, she don't
D. Yes, he does
Explain:


3. Has the plug come ............... of the socket?
A. off
B. in
C. out
D. away
Explain:


4. Does his father know to fix it?
A. Yes, she does
B. No, he doesn't
C. Yes, there is
D. No, they don't
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved