elearn site

 
English 6: Unit 16: Man and the environment
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. There‘s ............... milk in the bottle. You should drink orange juice.
A. few
B. a few
C. little
D. a little
Explain:


2. How ............... does it cost?
A. much
B. few
C. more
D. many
Explain:


3. Man is clever than ............... .
A. dog
B. bird
C. animal
D. cat
Explain:


4. You ............... keep your environment clean.
A. can
B. want to
C. all are correct
D. should
Explain:


5. Water ............... when I enter the bathroom.
A. run
B. running
C. are running
D. is running
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved