elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 8: The story of my village
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. “We like working on Sundays because we get double pay,” explained the builders.
The builders explained ................
A. they liked working on Sundays because they get double pay
B. they liked to work on Sundays because they got double pay
C. we liked working on Sundays because we got double pay
D. they liked working on Sundays because they got double pay
Explain:


2. “When does it arrive in New York?” he asked.
................
A. He asked when it had arrived in New York
B. He asked when it arrived in New York
C. He told me that when it arrived in New York
D. He asked when it arrives in New York
Explain:


3. He said, “My wife wants to take a job but I′d rather she concentrated on our home.”
He said that ................
A. his wife wanted to take a job but I'd rather she concentrated on our home
B. his wife wanted to take a job but he'd rather she concentrated on their home
C. his wife had wanted to take a job but he'd rather she concentrated on their home
D. his wife wants to take a job but he'd rather he concentrated on our home
Explain:


4. ............... he was a brilliant scientist.
A. He is said that
B. To be that
C. People are said that
D. It is said that
Explain:


5. “If you let the iron get too hot you will scorch your clothes,” I warned her.
I warned her ................
A. if she let the iron get too hot she will scorch her clothes
B. if you let the iron get too hot she would scorch her clothes
C. if she let the iron get too hot she would scorch her clothes
D. if you let the iron get too hot you would scorch your clothes
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved