elearn site

 
English 7: Unit 3: At home
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I am good ............... mathematics.
A. at
B. in
C. for
D. on
Explain:


2. What a beautiful day! It is ...............
A. wet
B. sunny and cool
C. hot
D. dry and sunny
Explain:


3. ............... any dishes in my kitchen?
A. Are there
B. Have there
C. Is there
D. Has there
Explain:


4. How often do you go to the zoo? ...............
A. sometimes
B. twice a week
C. everyday
D. all are correct
Explain:


5. My sister studies better than me. ................
A. I’m a good student
B. My sister is good
C. My sister is a good student
D. I can’t study as well as my sister
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved