elearn site

 
English 6: Unit 14: Making plans

Read the passage and choose the correct answer:

George: What are you going to do tonight?
Betty : I’m going to help my mom.
George: What are you going to do tomorrow?
Betty : It is Saturday..
I’m going to play volleyball.
Then we’re going to see a movie.
What about you?
George: Tonight, I’m going to go walking.
Tomorrow, I’m going to watch a swimming match.


1. What is she going to do tonight?
A. see a movie
B. do her homework
C. bring her camera
D. help her mom
Explain:


2. What is he going to do tonight?
A. see a movie
B. play badminton
C. go walking
D. help his mom
Explain:


3. What is she going to do tomorrow?
A. see a movie
B. play volleyball
C. go walking
D. visit her friend
Explain:


4. What is he going to do tomorrow?
A. watch a swimming match
B. go walking
C. play volleyball
D. see a movie
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved