elearn site

 
Lớp 8: Unit 15: Computers


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. J: Hello, I′d like these, please.
NS: Okay that′s four pounds fifty pence, please
J:... and a box of  ...
NS: A large or small box?
J: A   one, please.
NS: Here you are.
J: Thank you... and I′d like   stamps, please...
NS: How many? Six or twelve?
J: Twelve please.
NS: Anything else?
J: Yes... do you sell telephone  ?
NS: No, sorry...
J: Okay... then that′s all, thanks... One   thing, how much are those?
NS: They′re twenty pence each.
J: They′re not for me... they′re for my  . Can I have two of those, please. Thanks a lot.
NS: So that′s... six pounds 95 pence altogether please. Would you like a  ?
J: No thank you. Here you are.
NS: Thank you.Your change.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved