elearn site

 
English 8: Unit 8: Country life and city life
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Iron is ............... wood.
A. heavier
B. as heavy as
C. heaviver than
D. the most heavy
Explain:


2. What’s the weather like today? Oh, it ............... better .
A. is become
B. become
C. becoming
D. becomes
Explain:


3. We ............... Laura′s birthday party tomorrow tonight. Would you like to come there with us?
A. shall go
B. will be going
C. go to
D. are going to
Explain:


4. My friend John has studied many languages. He thinks Germany is ............... of all the languages he has studied.
A. the most difficult
B. difficult
C. more difficult
D. as difficult as
Explain:


5. What are you doing tonight? I ............... to the cinema with my brother.
A. am going
B. go
C. going
D. will go
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved