elearn site

 
English 6: Unit 1: Greetings

Read the passage and choose the correct answer:

Michael: Good morning, Miss Betty.
Miss Betty: Good morning, Michael. How are you?
Michael: I’m fine, thank you. And how are you?
Miss Betty: Fine, thanks. Michael, This is Mary.
Michael: Hello, Mary. How old are you?
Mary: I’m ten years old. How old are you?
Michael: I’m eleven.
Miss Betty: Good bye, children.
Michael and Mary: Goodbye.


1. How old is Michael?
A. fourteen
B. eleven
C. ten
D. fifteen
Explain:


2. How old is Mary?
A. ten
B. twelve
C. sixteen
D. eighteen
Explain:


3. Which name isn′t mentioned in the above dialogue?
A. Miss Betty
B. Tom
C. Mary
D. Michael
Explain:


4. When do they meet?
A. afternoon
B. evening
C. morning
D. night
Explain:


5. “Thanks” also means:
A. Thanks to you
B. Thanks you
C. Thank you
D. Thank to you
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved