elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 14: The world cup
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. He never arrives on time. He ............... be late today as well.
A. is going to
B. will
C. Ø
D. is
Explain:


2. There are a lot of black clouds in the sky. It ................
A. can rain
B. will rain
C. is going to rain
D. rains
Explain:


3. Perhaps he ............... in time for lunch.
A. is arriving
B. shall arrive
C. is going to arrive
D. will arrive
Explain:


4. Look at that blue sky. It ............... a beautiful day.
A. will
B. shall
C. is going to be
D. is
Explain:


5. “Lisa is in hospital now”. – Yes, I know. I ............... her tomorrow.
A. go to visit
B. am going to visit
C. visit
D. will visit
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved