elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 5: Work and play
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My mother and father ............... in the garden, at the present.
A. working
B. is working
C. are working
D. are worked
Explain:


2. Students are ............... and ............... as well as ............... now.
A. eating~ drinking~ chatting
B. to eatting~ to drinking~ to chating
C. eat~ drink~ chat
D. eats~drinks~chats
Explain:


3. Adrian ............... at right now.
A. are playing marble
B. playing marble
C. plays marble
D. is playing marble
Explain:


4. They ..............., it′s time for recess.
A. skipping rope
B. are skipping rope
C. is skipping rope
D. skips rope
Explain:


5. I and Caroline ............... at the moment.
A. am playing are playing blindman's bluff or catch
B. are playing blindman's bluff or catch
C. is playing blindman's bluff or catch
D. playing blindman's bluff or catch
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved