elearn site

 
English 7: Unit 15: Going out
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. How ............... you swim? About one kilometer.
A. should
B. can
C. could
D. must
Explain:


2. I’m a bit shy. I don’t ............... friends easily.
A. make
B. makes
C. does
D. do
Explain:


3. Why don’t you like the city? ............... the noise keeps me awake at night.
A. Until
B. Because of
C. Because
D. Although
Explain:


4. Millions of young people ............... video game.
A. take
B. do
C. play
D. plays
Explain:


5. We ............... spend much time on video game. It can be addictive.
A. mustn’t
B. shouldn’t
C. must
D. should
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved