elearn site

 
English 12: Unit 13: The 22nd SEA GAMES

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

arrested for stealing some money/arrested for having stolen some money


1. He stole some money and was arrested for it.
He wasthe most dependable person I have ever met/the most dependable person that I have ever met


2. I′ve never met a more dependable person than Tom.
Tom isinviting the Marshalls to a barbecue on Sunday


3. Let′s invite the Marshalls to a barbecue on Sunday
He suggestedsuch as gymnastics and skiing need regular practice


4. For gymnastics and skiing regular practice is needed.
Sportscompletely mystified by alternative medicine


5. Alternative medicine is a complete mystery to some people.
Some people are


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved