elearn site

 
English 6: Unit 11: What do you eat?

Read the passage and choose the correct answer:

Salesgirl: Can I help you?
Mary : Yes, I’d like some beef, please.
Salesgirl: How much do you want?
Mary: Half a kilo of beef, please.
Salesgirl: Is there anything else?
Mary: Yes, I need some oranges.
Salesgirl: How many do you want?
Mary: Half a dozen, please.


1. What does Mary want?
A. some beef
B. some oranges
C. some rice
D. A & B are correct
Explain:


2. How much beef does she want?
A. half a kilo
B. a dozen
C. two hundred grams
D. a kilo
Explain:


3. How many oranges does she want?
A. a kilo
B. half a dozen
C. a dozen
D. half a kilo
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved