elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 1: Back to school
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Though it′s forbidden, people ................
A. are still smoked
B. are still smoking
C. still smoke
D. still smoked
Explain:


2. There ............... a bus until 3 o′clock.
A. isn't still
B. still isn't
C. both are correct
D. none of them is correct
Explain:


3. You are Sara. I ............... you.
A. still don't remember
B. still doesn't remember
C. doesn't still remember
D. don't still remember
Explain:


4. Their family ............... lives in Moscow.
A. still
B. only
C. also
D. until
Explain:


5. I want to go out but it ............... heavily.
A. rains still
B. is still raining
C. still is raining
D. still rain
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved