elearn site

 
English 9: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Oh, no! I weigh 60 kilos! If you want to lose weight, you ............... do the exercise.
A. should
B. have to
C. would
D. must
Explain:


2. I′d like to be a doctor. You ............... go to university if you want to study medicine.
A. have to
B. would
C. might
D. should
Explain:


3. If you want to attend the course, you ............... pass the written examination.
A. could
B. would
C. must
D. should
Explain:


4. Where is Tom? He′s very late. If he doesn′t come soon, he ............... miss the train.
A. might
B. must
C. will
D. ought to
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved