elearn site

 
English 7: Unit 8: Places
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... money do you have?
A. How long
B. How many
C. How often
D. How much
Explain:


2. ............... four seasons in a year: summer, winter, fall and spring.
A. There are
B. There was
C. There were
D. There is
Explain:


3. When I have free time, I ............... volleyball.
A. has played
B. playing
C. have play
D. play
Explain:


4. How often do the trains run? ...............
A. 5 times per day
B. 2 days
C. at 8 o’clock
D. twice or three times
Explain:


5. I like to travel ............... train.
A. in
B. on
C. by
D. with
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved