elearn site

 
English 11: Unit 14: Recreation
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. It was his hometown that ............... in his novel.
A. describing
B. be described
C. described
D. was described
Explain:


2. Both Jim ............... Carol are on holiday.
A. for
B. and
C. or
D. but
Explain:


3. George neither ............... nor ................
A. smoke~drink
B. smoking~drinking
C. smoke~drinking
D. smokes~drinks
Explain:


4. ............... that is given as a birthday present.
A. It was this story book my father gave
B. It was my father
C. I was given this story book
D. It was this story book
Explain:


5. On Friday evening, I either go to the cinema ............... stay home and watch TV.
A. and
B. but
C. or
D. nor
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved