elearn site

 
English 9: Unit 5: The media
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. You need a password to get ............... to the computer system.
A. connection
B. access
C. information
D. programs
Explain:


2. She spends many hours on ............... the Net. It is her favorite.
A. surfing
B. making
C. getting
D. taking
Explain:


3. The Internet helps us ............... easily with people around the world. So, it makes our world a small village.
A. control
B. force
C. deny
D. communicate
Explain:


4. Your sister dislikes exploring the Internet, ...............? Because it is time-consuming.
A. do she
B. don't she
C. does she
D. doesn't she
Explain:


5. Jack often listens to music in his free time, ............... ?
A. don’t he
B. do he
C. does he
D. doesn’t he
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved