elearn site

 
Lớp 11: Unit 1: Friendship


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Paul: Professor Zeller?
Renata: That′s right.
Paul: Good. Hello. I′m Paul Curtis from the university. How do you do?
Renata: How do you do? Nice to meet you.
Paul: Er... look, I′m really sorry I′m late. The   was awful!
Renata: That′s all right.
Paul: What time did you get here?
Renata: About twenty   ago and I′ve only got hand luggage.
Paul: Oh good. Well anyway, if you′d like to come this  , my car′s over here... somewhere... Oh, can I help you?
Renata: Oh no, I′m fine thanks.
Paul: Er... how was your flight?
Renata: Good. Yes, very good, thanks.
Paul: Is this your   time in London?
Renata: No, I′ve been here a couple of   before.
Paul: Where are you staying   you′re here?
Renata: At the Russell Hotel. I believe it′s quite near the university.
Paul: Er... yes, that′s right. It′s a good  . Ah, here′s my car!


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved