elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 16: The association of Southeast Asian nations
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. ............... he finished, I had cooked dinner.
A. As
B. While
C. Since
D. By the time
Explain:


2. ............... he arrives, we will have some lunch.
A. whenever
B. after
C. since
D. before
Explain:


3. I saw Jack ............... I went to San Francisco.
A. as soon as
B. the last time
C. until
D. like
Explain:


4. He will let us know ............... he decides.
A. every time
B. as soon as
C. the first time
D. possible
Explain:


5. We take a hike ............... he visits.
A. before
B. since
C. any time
D. every time
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved